Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

 

Trình tự thực hiện

+ Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương;

+ Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên trang thông tin điện tử.

 

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;

+ Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

          Đại lý bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Mức độ: