Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

 

 

Trình tự thực hiện

        Bước 1:

          - Tổ chức đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

          - Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản, tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

          Bước 2:

          - Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

          - Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 10 ngày đối với chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD tới Bộ Xây dựng.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

         - Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ năng lực và thông báo trả kết quả cho tổ chức trong vòng 03 ngày làm việc sau khi đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề từ Bộ Xây dựng.

          Bước 3: Cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua đường bưu điện .

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

          - Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

          - Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

          - Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

          - Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng.

           Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Tổ chức trong nước

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         - Phụ lục số 03: Đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực.

          - Phụ lục số 04: Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức.

 (Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức:

- Cấp mới: 1.000.000,đồng/chứng chỉ;

          - Cấp lại, điều chỉnh, bổ sung: 500.000,đồng/chứng chỉ.

(Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Điều kiện chung đối với tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực:

          - Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          - Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          - Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

          - Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

          * Điều kiện riêng đối với từng loại tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực:

          (1) Tổ chức khảo sát xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng

II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

          + Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ

chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

          + Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một)

công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở

lên cùng loại hình khảo sát.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng

III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

          + Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức

khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây

dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          (2) Tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch

xây dựng hạng II; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề

hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

          + Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy

hoạch xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng;

          + Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên

huyện hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai)

đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 5 (năm) người có có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch

xây dựng hạng III; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề

hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch

xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng.

          (3) Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với

loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực

chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc

đảm nhận;

          + Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ

chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

          + Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công

trình cấp III cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại

công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên

môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm

nhận;

          + Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức

thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công

trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          (4) Tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự

án nhóm B phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;

          + Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ

hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

          + Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với

loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng;

          + Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự

án nhóm c cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự

án nhóm C phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;

          + Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ

hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

          + Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với

loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

          (5) Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự

án nhóm B;

          + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ

hành nghề hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;

          + Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của

tổ chức tư vấn, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ

phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

          + Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án

nhóm C cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự

án nhóm C cùng loại;

          + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ

hành nghề hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;

          + Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ

chức tư vấn, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù

hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          (6) Tổ chức thi công xây dựng công trình:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 2 (hai) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công

trường hạng II cùng loại công trình xây dựng;

          + Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao

đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời

gian công tác ít nhất 3 (ba) năm;

          + Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý

an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

          + Có ít nhất 20 (hai mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

          + Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1(một) công trình cấp II hoặc 2

(hai) công trình cấp III cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 1 (một) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công

trường hạng III cùng loại công trình xây dựng;

          + Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề

phù hợp với công việc đảm nhận;

          + Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an

toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

          + Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên

môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          (7) Tổ chức giám sát thi công xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây

dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Đã tham gia giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 (một) công trình cấp II hoặc 02 (hai) công trình cấp III cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 05 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây

dựng hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          (8) Tổ chức kiểm định xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Có ít nhất 10 (mười ) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định  xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Đã tham gia giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 (một) công trình cấp II hoặc 02 (hai) công trình cấp III cùng loại.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 05 (năm) người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          + Có ít nhất 05 (năm ) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định  xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực

          (9) Tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng:

          - Hạng II:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II;

          + Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công

tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Hạng III:

          + Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III;

          + Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công

tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

        - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

        - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          - Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng

dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

          - Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu Đơn đề nghị cấp.doc63 KB

Mức độ: