Cần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Sau 4 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn của Cao Bằng đã có những đổi thay. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế còn tồn tại trong công tác chỉ đạo ở cấp tỉnh và huyện cũng như quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở.

duong%20giao%20thong

Đường giao thông nông thôn xóm Bó Báng, xã Nam Tuấn (Hòa An) được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa. 

 

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg về Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 491/2010/QĐ-TTg ngày 16/4/2010, ban hành kèm theo Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM. Có thể nói, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM là chương trình lớn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Trung ương nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Tam nông”. Đây là Chương trình tổng thể, toàn diện và lâu dài, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn, vừa là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, nhằm đáp ứng nguyện vọng bao đời của nông dân. Mục tiêu của chương trình nhằm XDNTM có kết cấu hạ tầng KT - XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vất chất và tinh thần của người dân được nâng cao. XDNTM là chương trình tổng hợp về chính trị, KT - XH, quốc phòng - an ninh, thực hiện theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ; cả hệ thống chính trị tham gia, người dân thực hiện”. 

Cao Bằng đã triển khai thực hiện Chương trình XDNTM gần 4 năm, đã đạt được những thành quả nhất định, như: 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí XDNTM, trong đó, 2 xã đạt 14 tiêu chí là Hưng Đạo (Thành phố), Phúc Sen (Quảng Uyên). Một số địa phương, cơ sở triển khai thực hiện chương trình vừa có bài bản, vừa chủ động, sáng tạo, tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân nên đã đạt những kết quả khá toàn diện và vững chắc, gồm các xã: Nam Tuấn (Hòa An), Hưng Đạo (Thành phố), Đào Ngạn (Hà Quảng), Phúc Sen (Quảng Uyên)... Trong những năm qua, Văn phòng Điều phối tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền ở 9 xã, trong đó, có 3 xã điểm của tỉnh, 6 xã điểm của huyện và ngày 17/11/2014 tổ chức Hội thảo về XDNTM. 

Thực tế, qua triển khai tại 3 xã điểm của tỉnh và 6 xã điểm của huyện cho thấy, tiến độ thực hiện Chương trình XDNTM và kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần phải rút kinh nghiệm, cả trong công tác chỉ đạo ở cấp tỉnh và huyện cũng như quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương và một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. XDNTM chủ yếu là việc đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn khang trang, bề thế, mà thiếu quan tâm đến các vấn đề: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội tốt..., nên nhiều cơ sở có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước. Đây là vấn đề nhiều địa phương mắc phải, điều đó làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo và sự tham gia tích cực của nhân dân vào thực hiện chương trình.

Trong XDNTM, việc khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng đề án là nhiệm vụ đầu tiên cần thực hiện một cách cụ thể. Tuy nhiên, có những xã xây dựng xong đề án nhưng không đảm bảo yêu cầu; nội dung dự án còn sơ sài, chưa đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí, danh mục công trình cần ưu tiên, sự đóng góp của nhân dân và mức hỗ trợ của Nhà nước. Những hạn chế như vậy không tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện.

 Từ những hạn chế còn tồn tại trên, vấn đề quan trọng đối với các xã còn chậm tiến độ thực hiện Chương trình XDNTM là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập chủ trương của Trung ương, của tỉnh về XDNTM để mọi cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và nhân dân hiểu đúng XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, phường đóng vai trò chỉ đạo, điều hành, cộng đồng dân cư là chủ thể quyết định tổ chức thực hiện.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch, đòi hỏi quy hoạch phải đi trước một bước, tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng. Mỗi địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở mình để lựa chọn mô hình phát triển KT - XH. Xây dựng đề án, thực hiện tốt phương án sản xuất, cần công khai, dân chủ để huy động tối đa sự tham gia của nhân dân trong việc chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, nhằm tăng thu nhập của người dân chính là mấu chốt quan trọng trong XDNTM. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ nông dân về vốn, giống và khoa học kỹ thuật, đầu mối tiêu thụ sản phẩm để người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tích cực xây dựng xóm, làng ngày càng văn minh, giàu đẹp theo tiêu chí nông thôn mới.

Theo Baocaobang.vn