Cao Bằng công nhận và công nhận lại 23 xã, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế

Ngày 29/1/2018, UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc công nhận và công nhận lại 23 xã, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017.

Trong đó, có 10 xã được công nhận mới gồm: xã Vĩnh Phong (Bảo Lâm); Cảnh Tiên (Trùng Khánh); Kéo Yên, Đào Ngạn (Hà Quảng); Thị trấn Đông Khê (Thạch An); Quang Long (Hạ Lang); Nguyễn Huệ (Hòa An); Vị Quang (Thông Nông); Hồng Trị (Bảo Lạc); Quốc Toản (Trà Lĩnh).

Công nhận lại 13 xã gồm: Xã Thái Sơn (Bảo Lâm); Đình Minh, Đàm Thủy (Trùng Khánh); Tổng Cọt, Nội Thôn (Hà Quảng); Thị Hoa (Hạ Lang); Nam Tuấn (Hòa An); Cần Nông (Thông Nông) Kim Cúc (Bảo Lạc); Xuân Nội (Trà Lĩnh); Minh Tâm (Nguyên Bình); Cai Bộ, Hồng Quang (Quảng Uyên).

 

 

So%20y%20te%20kiem%20tra

Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các xã, thị trấn được công nhận lại đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững danh hiệu đã đạt được.

D.L

Các tin tức khác