Cao Bằng hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công văn số 2955/UBND-CN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật đa dạng sinh học năm 2008; Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 3980/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND về thực hiện Nghị quyết số 35/NQQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020...

Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 từ ngày 20-26/9/2017.

Ảnh minh họa

Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017; diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường. Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; ra quân làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học tập phổ biến kiến thức về môi trường.

Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tổ chức phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương. Bên cạnh đó, cần thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở TN&MT, Công an tỉnh và UBND huyện Nguyên Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017 tại thị trấn Nguyên Bình.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của đơn vị, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017.

N.A

Các tin tức khác