Cao Bằng triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2853/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan, hành chính nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng.

Bao%20cao1

Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý.

Kế hoạch xác định mục tiêu cụ thể, thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ báo cáo theo hướng: đổi mới và giảm gánh nặng hành chính trong công tác báo cáo, đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ; có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả, thống nhất nguồn thông tin từ báo cáo, phục vụ có hiểu quả hoạt động quản lý, điều hành của Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.

Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Thông tin chi tiết xem tại đây: 

Kim Cúc

Các tin tức khác