Chương trình định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp và HTX giai đoạn 2016 - 2020

Ngày tháng VB: 
22//01/2018
Số/ký hiệu: 
25/ GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.