Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ngày 11/2/2014, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 126/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014.

Mục tiêu của Chương trình công tác năm 2014 là khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; tập trung ưu tiên vốn đầu tư để đẩy mạnh thực hiện hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư trong các dự án trọng tâm, trọng điểm trong khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng; phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trên các lĩnh vực.

Các nhiệm vụ chủ yếu như: triển khai có hiệu quả các chủ trương, biện pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các ngành, các huyện, thành phố đề ra các giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của ngành, địa phương nhằm góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả tỉnh năm 2014 đạt 9,5 %. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thu hút  đầu tư của các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.Thực hiện tốt các chương trình giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; giải quyết có hiệu quả các vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lí nhà nước. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

P.V

Các tin tức khác