Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghi quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 BCH Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu của Chương trình, nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X, trong đó trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế; hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế, thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế; Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện tái cơ cấu,  nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực bên ngoài về vốn, khoa học công nghệ phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế phục vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; Góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình số 11-Ctr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020.

Những nhiệm vụ chủ yếu gồm: Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm; phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; thúc đẩy các hoạt động đối ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

 

D.L

Các tin tức khác