Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia với đề tài "luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế qua biên giới ở Việt Nam"

Ngày 02/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3163/UBND-TH, về việc chủ trương phối hợp Hội thảo và khảo sát Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia với đề tài "Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế qua biên giới ở Việt Nam"

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương phối hợp Trường Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện Hội thảo và khảo sát triển khai Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia với đề tài "Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế qua biên giới ở Việt Nam" tại tỉnh Cao Bằng; giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với  Sở Ngoại vụ theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền chủ động phối hợp với Trường Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện Đề tài tại tỉnh Cao Bằng.

 

Hải Hà 

Các tin tức khác