Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Cao Bằng năm 2019

Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

tải xuống

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

7 Nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, bao gồm:

Đẩy mạnh thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên hiện có của tỉnh để góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 7%, GRDP bình quân đầu người trên 28,6 triệu đồng.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, giảm nợ đọng thuế; phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt trên 1.500 tỷ đồng; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Bảo đảm an ninh tài chính, an toàn nợ công; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nền kinh tế. Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước sự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay. Thực hiện phân bổ, sử dụng vốn vay gắn với các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế bảo đảm tiết kiệm hiệu quả.

Tập chung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 6% so với ước thực hiện 2018.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giả, biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để sử dụng hiệu quả chi trường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Kim Cúc 

Các tin tức khác