Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ban hành  chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là thực hiện chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên hiện có của tỉnh, góp phần đưa tổng sản lượng trong nước tăng trên 7%. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân hàng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 trên 1.369 tỷ đồng. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vay vốn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình của cơ quan, đơn vị  địa phương mình và của các cấp, cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

 

D.L

Các tin tức khác