Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam chấm dứt hoạt động thì chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chi nhánh thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, chi nhánh báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;

- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận.

Số bộ hồ sơ Không quy định

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, chi nhánh, thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: