Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để xem xét kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận về việc hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động.

 

Cách thức thực hiện

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: (quy định tại Điều 77 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

      Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

      Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

            hộ kinh doanh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục III-5: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

 (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

 

Phí, lệ phí

         Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục III.doc25.5 KB

Mức độ: