Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để xem xét kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận về việc hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động.

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không có

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: Không

Lệ phí: Không thu lệ phí

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: