Chấp thuận địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấp thuận địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng công trình (hoặc tuyến xây dựng công trình) theo quy định tới Sở Xây dựng;

- Sở xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ;

- Xử lý hồ sơ;

- Lập tờ trình trình UBND tỉnh chấp thuận theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng (hoặc tuyến xây dựng);

+ Chủ trương đầu tư đầu tư;

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với ngành đề định đầu tư xây dựng);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm xây dựng (hoặc tuyến xây dựng).

-  Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chấp thuận địa điểm xây dựng hoặc tuyến xây dựng công trình.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Mục 6 chương II Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

 - Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 - Phần VII Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 16/5/2008;

- Điều 21 Chương VII Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

                   

         

           

Mức độ: