Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến NHNN Chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch;

+ Bước 2: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt phòng giao dịch có văn bản chấp thuận gửi ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận có văn bản gửi ngân hàng thương mại nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp;

 + Qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấm dứt hoạt động phòng giao dịch trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch.

+ Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của phòng giao dịch dự kiến chấm dứt hoạt động.

Thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.

 

Mức độ: