Chỉ thành lập tổ chức hành chính mới khi thật sự cần thiết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo đó, chỉ thành lập tổ chức hành chính mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.

Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính phải không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của cấp thẩm quyền.

Nghị định quy định cụ thể, tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ 5 điều kiện: Có cơ sở pháp lý; đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác; loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Việc tổ chức lại để hình thành tổ chức hành chính mới cũng phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức hành chính quy định nêu trên. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/1/2019. 

Theo HNM

Các tin tức khác