Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích

Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích

Đính kèmDung lượng
PDF icon 08.pdf420.43 KB