Chỉ thị thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2018

Ngày 21/02/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác Quốc phòng địa phương năm 2018.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành:

Ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN bảo đảm đúng, đủ thành phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp. Tổ chức GDQPAN cho học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 100% các trường hoàn thành chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên, học viên; tỉnh Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức chương trình "Học Kỳ Quân đội" cho học sinh, bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo công tác quốc phòng, DQTV, GDQPAN theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công văn số 914/QBL-BTM ngày 22/5/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1; chấp hành quyết toán ngân sách bảo đảm chi cho công tác quốc phòng, quân sự, DQTV, GDQP&AN theo quy định bảo đảm đúng pháp luật, thực hành tiết kiệm, hiệu quả.

Hải Hà

 

 

 

 

Các tin tức khác