Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Từ đầu năm 2019, dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc đã xảy ra tại nhiều tỉnh, Thành phố trên cả nước; bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác. Tại tỉnh Cao Bằng, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại các huyện Bảo Lạc, Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng; các địa phương đã bắt buộc tiêu hủy hơn 100 con lợn.

Ảnh minh họa

 
Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đàn gia súc trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành liên quan hiện tốt các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng dịch cho vật nuôi; các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng; các bệnh không thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc, song cần khuyến khích tiêm phòng; cơ chế, chính sách về hỗ trợ vắc xin, hỗ trợ tiền công tiêm phòng ... Để người dân hiểu rõ và thực hiện tiêm phòng cho vật nuôi.

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng... đã xảy ra và có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; các giải pháp để chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi có hiệu quả.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: chuẩn bị đầy đủ. kịp thời các loại vắc xin, hóa chất, vật tư cần thiết phục vụ cho công tác tiêm phòng cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng, bảo quản vắc xin và xử lý các tình huống trong tiêm phòng. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Phối hợp với ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch vận chuyển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Xây dựng, kiện toàn mạng lưới thú y viên xã đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động tại cơ sở.
Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật có khả năng lây sang người như Cúm gia cầm, Dại, Nhiệt thán, Liên cầu lợn...

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y nhằm hạn chế thiệt hại, thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.
 

 

D.L

 

Các tin tức khác