Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó tập trung nội dung vận động nhân dân thực hiện việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở góp phần thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2016 -2020; có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị của các cơ quan đơn vị, địa phương đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác di dời chuồng trại gia súc ra khởi gầm sàn nhà ở.

Người dân đã có ý thức di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn (ảnh minh họa)

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tuyên truyền cho các các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh; cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả việc di dời gia súc ra khởi gầm sàn nhà ở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong nhân dân, thông qua việc tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn lĩnh vực ngành phụ trách, gắn với thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và có các hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, tư vấn, tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức mọi tầng lớp nhân nhân.

Ủy ban mặt trật Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở hiệu quả, chất lượng, tránh hình thức; quán triệt đoàn viên, hội viên tổ chức mình gương mẫu  tham gia nhằm mục đích phát triển chăn nuôi bền vững, cải thiện môi trường sống của chính bản thân và gia đình.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, chất lượng phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn; quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc bình xét, đánh giá gia đình, xóm, tổ dân phố văn hóa; tập trung chỉ đạo việc lồng ghép các chương trình dự án, huy động mọi nguồn lực địa phương hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại gia súc, nhằm thực hiện công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trong cộng đồng dân cư đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Kim Thoa 

Các tin tức khác