Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc xây dựng nội dung kế hoạch rà soát thực hiện Luật Đầu tư năm 2014

Ngày 13/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 630/UBND-TH, về việc xây dựng nội dung kế hoạch rà soát thực hiện Luật Đầu tư năm 2014 gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, NN và PTNN, Công Thương, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện thành phố.

Để việc quản lý các dự án đầu tư đúng theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban  quản lý khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch rà soát tình hình và kết quả thực hiện của các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đang ký đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực: thủy điện, điện năng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; chăn nuôi, chế biên, nuôi trồng nông, lâm sản; hoạt động khoáng sản - cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; kho bãi, trung tâm, điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng (thuộc khu kinh tế cửa khẩu); tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động và thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án vi phạm nội dung theo các quy định của pháp luật liên quan; thời gian hoàn thành dự thảo kế hoạch trước ngày 21/2/2016; báo cáo rà soát hoàn thành trước ngày 15/4/42017.

D.L

Các tin tức khác