Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 10 trường hợp

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định 521/QĐ-UBND, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 10 trường hợp là người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền 26.100.000 đồng.

Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng.

Trong đó, thành phố Cao Bằng có 7 đối tượng, huyện Hòa An có 1 đối tượng và huyện Nguyên Bình có 2 đối tượng. Căn cứ theo số năm tham gia kháng chiến, các đối tượng được hưởng chế độ theo các mức quy định của Chính phủ.

Việc giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

Dương Liễu

Các tin tức khác