Cho phép họp báo (nước ngoài)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

 

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Thông tin 

- Qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Đơn đề nghị/thông báo họp báo.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: