Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

Trình tự thực hiện

(1) Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(5) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(6) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Hồ sơ

(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ gia đình, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí:

- Sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Sử dụng đất làm nhà ở: 100.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: