Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến dự án đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

- Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản cung cấp thông tin của Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến dự án đầu tư.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: