Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi bò sinh sản năm 2013 tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc

Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi bò sinh sản năm 2013 tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc.

Quyết định phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho 65 hộ nghèo tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, với kinh phí là 695.000.000 đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2013, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan tiếp nhận Dự án.

K.C