Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi dê năm 2013 tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi dê năm 2013 tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Quyết định phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi dê cho 65 hộ nghèo tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, với kinh phí là 644.000.000 đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2013, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan tiếp nhận Dự án.

K.C