Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân trước trước khi trình khen thưởng Huân chương, Sở Nội vụ trân trọng thông báo các trường hợp được các cơ quan, địa phương đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động.

Địa chỉ tiếp nhận: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc email: phongnv.bantdkt@gmail.com, hoặc số điện thoại 02063 955 088.

 

Các tin tức khác