Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

 

Cách thức thực hiện

Thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Danh sách ngắn đã được phê duyệt và đăng tải theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Thư mời thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn khi danh sách ngắn được phê duyệt và trước thời điểm đóng thầu

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thư mời thầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

 

Mức độ: