Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị giải ngân của doanh nghiệp theo mẫu số 06, quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án đã được cam kết vốn hỗ trợ.

- Quyết định giao vốn hàng năm hoặc bổ sung cho dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vốn từ ngân sách trung ương).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

Kho bạc Nhà nước

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức (Doanh nghiệp)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Khoản hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: