Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến Nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc Nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì Nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến Nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị;

* Số lượng hồ sơ: 01 bản.

 

Thời  hạn giải quyết

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị;

Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc Nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì Nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Nhà đầu tư.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu, người có thẩm quyền.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

 

Phí, lệ phí

Không.  

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, người có thẩm quyền.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: