Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

 

Cách thức thực hiện

Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị;

* Số lượng hồ sơ:  01 bản gốc đơn kiến nghị.

 

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu  kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        Không

Phí, lệ phí

        Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản giải quyết kiến nghị

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu.

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

 

Mức độ: