Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày tháng VB: 
27/06/2019
Số/ký hiệu: 
165/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;Tòa án nhân dân tỉnh;Viện kiểm sát nhân dâ; Sở Y tế, Sở Lao động- TBXH, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ;Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;Ban quản lý khu kinh tế;