Giấy mời tham dự Buổi tổng duyệt các nội dung theo kịch bản tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày tháng VB: 
23/11/2018
Số/ký hiệu: 
337/GM-BTCHN

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Hội nghị; Văn phòng Tỉnh ủy; Các Tiểu ban 1,2,3,4; UBMTTQ tỉnh; Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, XD, TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Tỉnh đoàn Cao Bằng; Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Cty M&B