Gia hạn nộp thuế

Cơ quan ban hành:

Gia hạn nộp thuế

Trình tự thực hiện

+Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của Người nộp thuế:

.Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của Cơ quan quản lý thuế; nếu Người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế.

.Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ theo quy định, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của Người nộp thuế, Cơ quan thuế phải ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.    

 

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp : Cục Thuế.

+ Gửi qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế:

Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của DN

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

 + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của Người nộp thuế, Cơ quan thuế ra văn bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.   

 

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.                                                       

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế.

Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế.

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (Mẫu số 02/NOPT).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

 

 

 

 

Mức độ: