Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Văn bản số 1832/BHXH-QLT ngày 31/12/2017 hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017 cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn của Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

Về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc: Từ ngày 01/01/2017, mức tiền lương, tiền công tối thiểu đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng: Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn còn lại. Các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, nộp hồ sơ về BHXH tỉnh chậm nhất đến ngày 20/2/2017.

 

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác