Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 theo Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBNT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013.

Ngày 30/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ra văn bản số 3946/UBND-CN về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBNT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135.

Thực hiện Thông tư số 05/2013/TTLT-UBNT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của liên bộ, hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện Chương trình 135 theo hướng dẫn tại Thông tư trên; có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đôn đốc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư. Ban Dân tộc tỉnh là Cơ quan thường trực Chương trình 135, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả Chương trình trên địa bàn trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Thống nhất với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính hướng dẫn các huyện lập kế hoạch đầu tư dài hạn, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 các huyện gửi Sở KH&ĐT, Sở Tài chính để thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở KH&ĐT, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh việc lập, giao dự toán,quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Chương trình 135 hằng năm. Sở KH&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình; bố trí lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện Chương trình. Sở NN&PTNN chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn chỉ đạo thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chỉ đạo điểm ở một số xã, thôn, bản để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

UBND các huyện giao Phòng Dân tộc hoặc cơ quan chuyên môn phù hợp làm Cơ quan thường trực Chương trình 135 của huyện. Cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 có hiệu quả, đúng quy định.

THND

 

Các tin tức khác