Họp đánh giá kết quả công tác thu NSNN trong 9 tháng và các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế các tháng còn lại của năm 2018

Ngày tháng VB: 
23/10/2018
Số/ký hiệu: 
297/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh; BCĐ chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh