Họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Ngày tháng VB: 
18/9/2017
Số/ký hiệu: 
243/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Báo CB; Đài PTTH tỉnh