Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển du lịch CB thông qua các dự thảo

Ngày tháng VB: 
13/9/2017
Số/ký hiệu: 
240/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các thành viên Ban chỉ đạo; Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo; Ban QLDA "Xây dựng dựng và ĐPHĐ Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh"; Báo CB; Đài PT&TH CB