Họp duyệt nội dung phóng sư về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW

Ngày tháng VB: 
23/7/2019
Số/ký hiệu: 
200/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Cao Bằng; Ngân hàng CSXH tỉnh