Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCTĐT các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trọng điểm tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
08/5/2019
Số/ký hiệu: 
112/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh