Họp sơ duyệt các nội dung theo Kịch bản tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tịch Cao Bằng năm 2018

Ngày tháng VB: 
21/11/2018
Số/ký hiệu: 
332/GM-BTCHN

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các Tiểu van 1,2,3,4; Sở KH&ĐT; UBMTTQ tỉnh; Ban Tư vấn CS tỉnh; CTy M&B; TT Hội nghị tỉnh; Tỉnh đoàn TN tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB