Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
16/8/2017
Số/ký hiệu: 
207 /GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên viên Sở Tài chính; chuyên viên Sở Công thương; chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án "Xây dựng và