Họp về báo cáo những khó khăn vướng mắc và nhiệm vụ triển khai chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại du lịch năm 2018 (Tiểu Ban 1)

Ngày tháng VB: 
05/10/2018
Số/ký hiệu: 
274/GM-VPUBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các đồng chí Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban 1; Các sở: KH&ĐT, Ngoại vụ; Viện NCCS và PTTT (IPS)