Họp về công tác chuẩn bị nội dung, Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
22/3/2019
Số/ký hiệu: 
59/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Các sở: VHTT&DL, Nội vụ, TT&TT