Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, hoàn thiện công nghệ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, hoàn thiện công nghệ

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) và tổ chức họp xét duyệt;

Bước 3: Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ xác định nội dung và mức hỗ trợ tài chính cho tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ và báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Sau khi có ý kiến nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung và mức hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định hỗ trợ, thông báo kết quả, ký kết hợp đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nhân và theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu M01);

- Dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật, trong đó nêu rõ giải pháp về công nghệ bao gồm: quy trình công nghệ; phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; danh mục máy móc, trang thiết bị; dây chuyền công nghệ; đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu M02).

- Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật năm trước liền kề với năm đề nghị hỗ trợ;

- Bản sao Tờ khai tự quyết toán thuế hàng năm theo quy định của pháp luật về thuế năm trước liền kề với năm đề nghị hỗ trợ (có xác nhận của cơ quan thuế là đã nộp tờ khai);

- Tài liệu xác nhận việc thực hiện các chính sách đối với người lao động;

- Bản sao Biên bản kiểm tra quyết toán thuế (nếu có).

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ;

- Bản sao Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Hợp đồng mua thiết bị công nghệ (nếu có);

- Bản sao các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có);

- Tài liệu chứng minh các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội (nếu có);

- Bản sao các báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ (nếu có);         

- Bản sao Quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Doanh nghiệp (nếu có).

Các giấy tờ trong thành phần hồ sơ là bản sao có thể là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (hồ sơ được ký trực tiếp và đóng dấu đỏ) và 09 bộ hồ sơ bản sao từ bộ hồ sơ gốc

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Trong thời hạn 09ngày làm việc để Hội đồng tư vấn xét duyệt hỗ trợ làm việc;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc để Sở Khoa học và Công nghệ xác định nội dung và mức hỗ trợ tài chính cho tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ và báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc để Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản và Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định hỗ trợ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mau M01.doc

Mau M02.doc

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Đối với các tổ chức, doanh nghiệp:

- Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong các hoạt động thuộc lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND;

- Là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Có đăng ký nộp thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động và thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định hiện hành;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận tình hình tài chính không lành mạnh; đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

+ Đối với cá nhân:

- Là chủ sở hữu của ít nhất một trong các đối tượng, hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật và không trong tình trạng đang bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

+ Điều kiện ưu tiên:

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội;

- Tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của nhà nước;      

- Tổ chức, doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ tại cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: