Hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

 

 

Trình tự thực hiện

* Đối với hỗ trợ hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) và tổ chức họp xét duyệt;

Bước 3: Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ xác định nội dung và mức hỗ trợ tài chính cho tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ và báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Sau khi có ý kiến nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung và mức hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định hỗ trợ, thông báo kết quả, ký kết hợp đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nhân và theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

* Đối với đề nghị hỗ trợ hoạt động tư vấn xây dựng, thiết lập và đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu và gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục, bổ sung đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ dừng thẩm định hồ sơ và không tiến hành các bước tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo và quyết định phê duyệt hỗ trợ theo mức quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND. 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu M04);

- Dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (nếu có);

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với đơn đề nghị hỗ trợ hợp đồng chuyển giao công nghệ);

- Bản sao Hợp đồng tư vấn xây dựng, thiết lập và đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với đơn đề nghị hỗ trợ hoạt động tư vấn xây dựng, thiết lập và đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ);

- Hợp đồng mua thiết bị công nghệ (nếu có);

- Bản sao các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có);

- Tài liệu chứng minh các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội (nếu có);

- Bản sao các báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ (nếu có);         

- Bản sao Quyết định thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Doanh nghiệp (nếu có).

Các giấy tờ trong thành phần hồ sơ là bản sao có thể là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc (hồ sơ được ký trực tiếp và đóng dấu đỏ).

Thời  hạn giải quyết

* Đối với hỗ trợ hợp đồng chuyển giao công nghệ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, trong đó:

- Trong thời hạn 9 ngày làm việc để Hội đồng tư vấn xét duyệt hỗ trợ làm việc;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc để Sở Khoa học và Công nghệ xác định nội dung và mức hỗ trợ tài chính cho tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ và báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc để Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản và Sở KHCN ra quyết định hỗ trợ.

* Đối với hỗ trợ hoạt động tư vấn xây dựng, thiết lập và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học tiến hành thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế và ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mau M04.doc

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Đối với các tổ chức, doanh nghiệp:

- Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong các hoạt động thuộc lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND;

- Là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Có đăng ký nộp thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động và thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định hiện hành;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận tình hình tài chính không lành mạnh; đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

+ Đối với cá nhân:

- Là chủ sở hữu của ít nhất một trong các đối tượng, hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và không trong tình trạng đang bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

+ Điều kiện ưu tiên:

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội;

- Tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của nhà nước;      

- Tổ chức, doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tại cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: