Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu và gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu doanh nghiệp chưa khắc phục, bổ sung đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ dừng thẩm định hồ sơ và không tiến hành các bước tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo và quyết định phê duyệt hỗ trợ theo mức quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển trả 01 lần vào tài khoản của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: + Thành phần hồ sơ chung:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu M05);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực hoặc có kèm bản chính để đối chiếu).

+ Thành phần hồ sơ cụ thể theo từng nội dung hỗ trợ:

- Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến: Hồ sơ, tài liệu về hệ thống Quản lý chất lượng hoặc hồ sơ, tài liệu về mô hình công cụ cải tiến năng suất và chất lượng đã được xây dựng và áp dụng.

- Sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: Hồ sơ công công bố hợp quy (Theo Thông  số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy  phương thức  phương thức đánhgiá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).

- Sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế: Hồ sơ công công bố hợp chuẩn (Theo Thông  số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học  Công nghệ quyđịnh về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy  phương thức  phương thức đánh giá phù hợp vớitiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).

- Công bố tiêu chuẩn cơ sở (đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn Quốc gia): Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đã được xây dựng và áp dụng.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (hồ sơ được ký trực tiếp và đóng dấu đỏ).

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mau M05.doc

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Đối với các tổ chức, doanh nghiệp:

- Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong các hoạt động thuộc lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND;

- Là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Có đăng ký nộp thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động và thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định hiện hành;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận tình hình tài chính không lành mạnh; đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

+ Đối với cá nhân:

- Là chủ sở hữu của ít nhất một trong các đối tượng, hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật và không trong tình trạng đang bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

+ Điều kiện ưu tiên:

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội;

- Tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của nhà nước;      

- Tổ chức, doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tại cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: